Kvalita, bezpečnost a EMS

Kvalita i nadále zůstává prvořadým cílem firmy. Byly prověřeny a upraveny interní procesy tak, aby odpovídaly nové firemní struktuře. Společnost úspěšně absolvovala certifikaci zavedeného integrovaného systému managementu dle ČSN EN ISO 9001, EMS dle ČSN EN ISO 14001 a OHSAS dle ČSN OHSAS 18001.

 

Politika kvality, EMS a BOZP

Ingeteam a.s. jako společnost působící v oblasti „Vývoj, projektová příprava a řízení dodávek elektročástí technologických investičních celků“, představuje významného a tradičního dodavatele komplexních řešení a služeb v oblasti průmyslové automatizace se zaměřením na to být zákazníkovi dlouhodobým a seriózním partnerem a poradcem, s respektem k jedinečnosti a osobitosti jeho potřeb.

 

Strategií společnosti je minimalizovat možné negativní dopady na životní prostředí a zdraví a proto se vedení společnosti rozhodlo pro zavedení integrovaného systému řízení dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008.

 

Základním cílem společnosti, v souladu se stanoveným Kontextem, potřebami a očekáváními relevantních zainteresovaných stran, je spokojenost zákazníků a dalších zainteresovaných stran, ochrana životního prostředí, zdraví a bezpečnost. Tento cíl naplňujeme plánovitým a soustavným zvyšováním úrovně poskytovaných produktů a služeb prostřednictvím neustálého zlepšování všech identifikovaných procesů společnosti. Produkty a služby v oblasti „Vývoj, projektová příprava a řízení dodávek elektročástí technologických investičních celků“, jsou službami, které mohou mít vliv na životní prostředí, zdraví a bezpečnost.

 

Pro úspěšné udržování a zlepšování integrovaného systému řízení je stanovena politika obsahující závazky vedení i zaměstnanců společnosti:

  • Veškeré naše snažení zaměřujeme na neustálé zlepšování systému managementu při poskytování produktů a služeb v oblasti „Vývoj, projektová příprava a řízení dodávek elektročástí technologických investičních celků“, jejichž kvalita je v souladu s požadavky zákazníků, předmětnými technickými normami a závaznými právními předpisy.
  • Naše produkty a služby mohou být jen tak kvalitní, jako lidé, kteří je realizují a produkty, které do nich vstupují, proto klademe velký důraz na sledování a hodnocení dodavatelů s ohledem na schopnost plnit naše požadavky na poskytované služby a realizované zakázky.
  • Usilujeme o dosažení stabilních kvalitativních parametrů, maximální pružnost při realizaci zakázek a o vytvoření důvěry a respektu zákazníků tak, aby jméno společnosti bylo synonymem spolehlivosti a kvality. Odpovědnou a kvalitní činností celé společnosti chceme získat a udržet skupinu stále budované struktury zákazníků.
  • Společnost klade velký důraz na výběr pracovníků, kteří se stávají nejcennějším majetkem společnosti. Lidský potenciál v podobě kvalifikovaných a zkušených pracovníků je všestranně podporován zvyšováním odborné způsobilosti plánovaným vzděláváním.
  • Dodržování všech platných právních předpisů, zvláště pak vztahujících se k ochraně životního prostředí a k ochraně zdraví a bezpečnosti je základem nepřetržitého zlepšování integrovaného systému řízení.
  • Neustálé zlepšování v ochraně životního prostředí, předcházení znečišťování životního prostředí a vzniku havárií spolu s preferováním investic do technologií s příznivým dopadem na životní prostředí a ochranu zdraví a bezpečnosti patří mezi základní priority vedení společnosti.
  • Vedení společnosti odpovídá za udržování a rozvoj integrovaného systému managementu, za dosažení cílů a za ověřování systému řízení pravidelnými prověrkami. Tato politika je veřejným dokumentem a tvoří součást prezentace naší společnosti na veřejnosti. Vedení společnosti podporuje stanovenou politiku a je přesvědčeno o její správnosti.
  • Každý pracovník přispívá k uskutečnění strategických cílů společnosti nasloucháním požadavků a názorů zákazníků,předáváním informací vedení společnosti. Následná přijatá opatření povedou ke zvyšování spokojenosti zákazníků.